Algemene levering-, en betalingsvoorwaarden van VELU Kelderbouw b.v.
Gevestigd en kantoorhoudende te Heerhugowaard K.v.K. 58365362

Algemeen

1.Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend  beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

2.Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijke wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

3. Indien aan een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden rechtskracht wordt ontzegd, zal zulk gebrek aan rechtskracht geen werking hebben met betrekking tot de rechtskracht van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en zal de verbindende kracht van zulke overige bepalingen onverminderd voortgang vinden.

4. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang boven algemene voorwaarden van wederpartij, ook indien de algemene voorwaarden van wederpartij eenzelfde bepaald.

AANBIEDINGEN

 1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Eventuele begroting, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden.Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
 3. Toezending van aanbiedingen en/of andere documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
 4. We behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

OVEREENKOMST

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijke hebben bevestigd, dan wel uit andere gedragingen valt op te maken dat de opdracht aanvaard is, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
 2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen.
 4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend te onzer beoordeling– voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betaling, als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 6. Wij zijn bevoegd om –indien wij dit noodzakelijk, dan wel wenselijk achten- voor een juiste uitvoering van ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
 7. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen weke nodig zijn voor de correct uitvoering van de overeenkomst.
 8. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen en andere bescheiden maken deel uit van de overeenkomst indien en voorzover in de overeenkomst daarna is verwezen. Indien de tekening afwijkt van de technische omschrijving, prevaleert de laatste.

ANNULERING

 1. Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs ( incl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.

LEVERING

 1. Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst zijn gekochte zaken voor risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij.
  Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
 2. Als tijdstip van de levering geldt het moment waarop het gekochte ter transportering gereed staat. Als overeen is gekomen dat een kelder dan wel ander bouwwerk op een plaats van bestemming gebouwd dan wel geplaatst dient te worden dan is het moment van oplevering het moment waarop wij bekend hebben gemaakt dat het werk als opgeleverd dient te worden beschouwd. Gedragingen dan wel mondelinge dan wel schriftelijke mededelingen gelden daarbij ter bepaling van het moment van oplevering.
 3. De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 3 werkdagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na, mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
 4. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te laten vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dien aangaande niet meer in behandeling genomen.
 5. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.
 6. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij ter beschikking opgeslagen, voor rekening en risico van de wederpartij.

TRANSPORT/RISICO

 1. Wanneer de wederpartij ons geen nadere aanwijzingen heeft gegeven, wordt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke, door ons bepaald.
 2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
 3. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld.
  Wanneer wij een dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VAN AANNEMING VAN WERK.

I     (OP)LEVERING

 1. De in de aanbiedingen, bevestigingen en overeenkomsten genoemde (op)leveringstermijnen worden naar beste kunnen opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zij zijn niet bindend, tenzij zulks schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. De opgegeven (op)leveringstermijnen vangen eerst aan na ontvangst van de overeengekomen vooruitbetalingen en alle door de wederpartij te verstrekken gegevens, documenten, materialen e.d.
 3. Overschrijdingen van deze termijnen door welke oorzaak ook zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor haar uit de desbetreffende overeenkomst of uit enig andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
 4. Bij excessieve overschrijding van de (op)leveringstijd, zulks evenwel ter beoordeling van ons, zullen wij in nader overleg met de wederpartij treden.
 5. In geval van aanneming van werk wordt het werk als opgeleverd beschouwd:

a. Wanneer wij aan de wederpartij schriftelijk dan wel mondeling kennis hebben gegeven van de voltooiing van het werk en de wederpartij het werk heeft goedgekeurd.

b. Na verloop van 8 dagen nadat wij schriftelijk aan de wederpartij hebben medegedeeld dat het werk voltooid is, en de wederpartij heeft nagelaten het werk binnen de termijn op te nemen.

c. Bij ingebruikneming van het werk door de wederpartij, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

 1. Kleine gebreken zullen door ons zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de wederpartij opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, zij wij slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk te onzer kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij de oorzaak van de gebreken aan ons valt toe te rekenen.
 2. Normale afwijkingen van een representatief monster van een natuurproduct geven de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren, op te schorten of enige vergoeding te verlangen.
 3. De uit het werk komende bouwstoffen en materialen, waarvan de wederpartij heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouwstoffen en materialen worden door ons afgevoerd.

MEER- EN MINDERWERK

 1. De wederpartij heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk dan wel mondeling dan wel uit de aard van de gedragingen is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de wederpartij op de uitvoering, respectievelijk van ons op de verrekening daarvan, indien en voorzover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.
 2. Wij hebben het recht de kosten aan de wederpartij in rekening te brengen, ontstaan uit de volgende oorzaken:
  • Wanneer der werkzaamheden door oorzaken buiten onze schuld dienen te worden gewijzigd of niet normaal en zonder onderbreking binnen normale werktijden kunnen geschieden;
  • Wanneer overheidsvoorschriften, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan ons niet bekend waren of bekend konden zijn, van kracht worden.
 3. Indien bij de eindafrekening blijkt, dat het totaal van de in dit artikel genoemde posten een vermindering van onze aannemingssom ten gevolge heeft, hebben wij recht op een bedrag gelijk aan 15% van deze vermindering
 4. Artikel 7A: 1646 Burgerlijk Wetboek – c.q. (toekomstige) gelijke bepalingen – wordt uitgesloten.
 5. Indien wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege hogere eisen aan het werk stellen dan in de overeenkomst is bepaald, zullen wijzigingen van het werk welke nodig zijn om aan die eisen te voldoen, worden verrekend als meerwerk.

 

VERPLICHTINGEN VAN WEDERPARTIJ INZAKE AANNEMING

 1. De wederpartij neemt op zich ervoor te zorgen dat wij tijdig en kosteloos kunnen beschikken:
  1. Over de vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen, die voor de opzet van het werk volgens het bestek vereist zijn:
  2. Over het gebouw, terrein of het water, waarvan of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
  3. Over eventuele detailtekeningen waarin opgenomen niet-zichtbare kabels, leidingen en andere relevante gegevens;
  4. Over de verstrekkingen, die de wederpartij ingevolge de overeenkomst doet;
  5. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, afvoer en beveiligde droge opslag van bouwstoffen, materialen en werktuig;
  6. Over voldoende parkeerruimte in de directe nabijheid van het werk;
  7. Over aansluitmogelijkheden en benodigde energie voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water, etc.
 2. De wederpartij garandeert dat bij voortduring alle wettelijke vereisten m.b.t. veiligheid en arbeidsomstandigheden door hem in acht worden genomen.
 3. De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijze, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
 4. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen die de wederpartij ter beschikking heeft gesteld gebrekkig zijn, is de wederpartij aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
 5.  De wederpartij dient ervoor te zorgen dat de uit te voeren werkzaamheden en afleveringen die niet tot ons werk behoren zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van ons daarvan geen vertraging ondervindt, bij gebreke waarvan vertragingskosten worden berekend.

 

SCHORSING EN BEEINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT

 1. De wederpartij is gerechtigd de uitvoering van het werk in zijn geheel of gedeeltelijk te doen schorsen.
 2. Door ons dientengevolge te maken kosten en geleden schade dienen ons terstond en zonder nadere ingebrekestelling te worden vergoed.
 3. Indien de schorsing langer duurt dan 14 dagen kunnen wij bovendien vorderen dat het uitgevoerde werk wordt afgerekend, ongeacht eventuele andersluidende betalingsbedingen.
 4. Indien de schorsing langer duurt dan 28 dagen zijn wij gerechtigd het werk in voltooide staat te beëindigen onder gehoudenheid van de wederpartij tot betaling van verschuldigde vervallen termijnen alsmede vergoeding van alle uit de annulering voor ons voortvloeiende kosten en schade, waaronder begrepen een vergoeding van winstderving gesteld op 10% van de aanneemsom verminderd met door ons niet gemaakte kosten.

BIJLEVERING VAN MATERIALEN E.D.
In geval van levering van materialen e.d. door de wederpartij, wordt door ons 20% van de marktprijs daarvan in rekening gebracht, zulks tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen is gekomen.

 

FACTURERING
Facturering geschiedt zoals aangegeven in de opdrachtbevestiging.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt meerwerk binnen de periode van oplevering meegefactureerde.
Verrekening van minderwerk geschiedt bij de eindfacturering.

PRIJZEN

 1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:

-. Gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,

-. Exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffing en rechten,

-. Vermeld in Euro; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

 1. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moet worden vermeld

OVERMACHT
onder overmacht wordt ten deze verstaan:

 1. Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
 2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 3. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.
 5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen

INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. indien op de goederen (zoals modellen en dergelijke), welke bij de voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst door of namens ons zijn vervaardigd, intellectuele eigendomsrechten krachtens de Wet rusten, komen deze rechten ons onverminderd toe.
 2. Wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Verder vrijwaart zij ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens ons geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van deze garantie.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wij sluiten iedere aansprakelijk uit, voor zover die niet in de Wet geregeld is
 2. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan. Per deelfase van het proces wordt het bedrag bepaald bekeken. Deelfases hangen samen met het moment waarop deelbetalingen door wederpartij is/zijn verschuldigd.
 3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
 4. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het (onjuiste) gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
 5. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor zaken die redelijkerwijs binnen 21 dagen na dan wel tijdens het moment van oplevering geconstateerd hadden moeten worden.
 6. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor door ons gemaakte bouwwerken als een kelder voor welk gebrek dan ook, indien wederpartij ervoor kiest de deklaag zelf dan wel door een andere partij te laten aanbrengen.
 7. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling- en/of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.
 8. Na verloop van 21 dagen na de oplevering van het werk zijn wij niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien zich het geval voordoet als voorzien in artikel 7A: 1645 BW,  dan wel indien het werk een verborgen gebrek bevat en ons daarvan binnen 4 weken na ontdekking schriftelijk mededeling is gedaan.
 9. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de door ons opgeleverde bouwwerken wanneer het werk onder leiding van een derde partij wordt uitgevoerd.
 10. Indien een gebrek voortvloeit vanuit een gebrek in gebruikte zaken, zoals bijvoorbeeld beton, staal dan wel ander extern geleverd materiaal aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
 11. Gebreken in een werk worden binnen een redelijke termijn door ons weggenomen, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van de opdrachtgever in plaats van schadevergoeding op grond van redelijkheid en billijkheid te bepalen door ons. Wij kunnen er dan ook toe overgaan om schadevergoeding uit te keren.
 12. Wat gebreken zijn wordt bepaald door normen als gehanteerd door ons, daaronder vallen primair de NEN-normen.
 13. De rechtsvordering inzake een verborgen gebrek kan na verloop van 3 jaar, te rekenen vanaf het moment van oplevering niet meer worden ingesteld door de wederpartij dan wel door diens rechtverkrijgenden.
 14. Enkel voorgaande aansprakelijkheidsbeperking geldt indien en voorzover onze aansprakelijkheidsassuradeuren geen dekking verlenen terzake van schade toegebracht aan de wederpartij en/of derden.
 15. Wanneer door bedrog, misleiding dan wel andere kunstgrepen een overeenkomst tot stand is gekomen met een rechtspersoon en deze te kort verhaal biedt, is naast de desbetreffende rechtspersoon tevens de verantwoordelijke bestuurder(s) persoonlijk aansprakelijk dan wel de onder haar dan wel boven haar gelieerde rechtspersoon(en). Dit doet verder niet af aan verder aansprakelijkheidsmogelijkheden welke de wet- en regelgeving dan wel de geldende jurisprudentie biedt.

 

GARANTIE

 1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij gedurende een nader overeen te komen periode garantie op de door ons geleverde producten en werkzaamheden. Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus geen gebreken die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.
 2. Op de kelder wordt gedurende 10 jaar de waterdichtheid gegarandeerd, mits ook de deklaag is aangebracht en de kelder als opgeleverd dient te worden beschouwd.
 3. Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door ons niet langer garantie verleend, dan deze derdeleverancier aan ons verleent.
 4. De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde
 5. De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd
 6. Vervangen wij ter voldoening aan onze garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen ons eigendom
 7. Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot garantieverlening, zolang die situatie voortduurt.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Geleverde zaken blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald, Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
 2. De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
 3. Tot zekerheid voor correct betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofden dan ook, verkrijgen wij bovendien bezitloos pandrecht – door het ontstaan der vorderingen – op al die zaken waarin de door ons geleverde stoffen zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken.

De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

Recht van retentie:

 1. Enkel door het plaatsen van een bord dat er werkzaamheden door ons worden verricht ontstaat er een recht van retentie.

BETALING

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of giro rekening binnen 30 dagen na factuurdatum. Moment voor het stellen van factuurdatum dan wel data is aan ons voorbehouden.

 

De op onze bank/giro afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt

derhalve als betalingsdag aangemerkt.

 1. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen
 2. Ingeval de wederpartij:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedel-afstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,
  2. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
  3. enige kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
  4. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
  5. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doestelling van haar bedrijf,
  6. ons kenbaar maakt tot verkoop over te willen gaan van het object waarin of waaraan wij onze werkzaamheden ( moeten) verrichten.
  7. Uit mededelingen, gedragingen dan wel door nadere aanwijzingen kenbaar wordt gemaakt dat de wederpartij in haar verplichtingen richting ons tekort zal schieten hebben wij het recht het werk per direct op te schorten dan wel nadere voorwaarden omtrent de betaling te stellen. Bij nadere voorwaarden omtrent de betaling valt onder andere te denken aan nog weer nadere zekerheidsrechten, naast de zekerheidsrechten welke reeds gelden krachtens deze algemene voorwaarden dan wel een nadere regeling.

Hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesse.

 

RENTE EN KOSTEN

 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 2. Voor zolang er geen betaling heeft plaatsgevonden worden alle extra kosten na de termijn van uiterste factuurdatum als extra in rekening gebracht. Daarbij kan het ondermeer gaan om transportkosten en opslagkosten in verband met het feit dat gemaakte delen het proces in de fabriek kunnen frustreren.
 3. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten komen voor rekening van de wederpartij.

De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt welke het liquidatietarief te boven gaan.

De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

 

TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Bij een geschil met een wederpartij wordt altijd getracht om in goed overleg tot een oplossing te komen. Mocht dat desondanks niet lukken dan wordt het geschil bij uitsluiting van gewone rechterlijke macht door middel van arbitrage door een deskundige dan wel bindend advies door een deskundige beslecht. Wij hebben echter wel bij uitsluiting de mogelijkheid om voor de gewone rechterlijke macht te kiezen.